Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον ή/και το προηγούμενο σχολικό έτος. Πιο συγκεκριμένα:

α. Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί

β. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί (Πλήρους ή μειωμένου ωραρίου)

γ. Ωρομίσθιοι

δ. Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων

ε. Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.


ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως διαγωνιζόμενοι:

• Eκπαιδευτικοί που δεν ασκούσανε διδακτικό έργο σε σχολική μονάδα κατά τη σχολική περίοδο που υλοποιήθηκε η δράση που κατατίθεται προς αξιολόγηση.

• Εκπαιδευτικοί με την παράλληλη ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης της δράσης.

 

2. Τα έργα (ατομικά ή ομαδικά) που υποβάλλονται θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί είτε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε να υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος και μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013.

 

3. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και μέσω του Πληροφοριακού Κόμβου «Θεσμού Αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (http://excellence.sch.gr).

 

4. Oι συμμετέχοντες στο Θεσμό Αριστείας αποδέχονται ρητά ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνουν, κατά την εγγραφή τους και την ηλεκτρονική υποβολή του έργου τους, είναι ορθά, αληθή και επικαιροποιημένα και ότι υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986, όπως ισχύει. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δηλώνουν υπεύθυνα ότι το έργο που υποβάλλουν υλοποιήθηκε σε Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

5. Ο μέγιστος αριθμός κατατεθέντων έργων για κάθε εκπαιδευτικό είναι τρία (3) έργα.

 

6. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων καθορίζεται με σχετική διοικητική πράξη. Σε περίπτωση παράτασης υποβολής προτάσεων, ο Φορέας Υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον Πληροφοριακό Κόμβο της Αριστείας (http://excellence.sch.gr), τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

 

7. Λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης είναι:

I. η θεωρητική μόνον επεξεργασία ενός έργου, χωρίς την εφαρμογή στην τάξη/σχολική κοινότητα,

II. η υποβολή της πρότασης, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,

III. η μη ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου,

IV. η υποβολή εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου με κενά τα πεδία συμπλήρωσης,

V. η συμμετοχή εκπαιδευτικού ως διαγωνιζόμενου έχοντας παράλληλα την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου την χρονική περίοδο υλοποίησης της δράσης.

 

8. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υποβάλλουν έργο/α στο Θεσμό Αριστείας 2013 δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνέχεια ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων για το ίδιο έτος εφαρμογής.

 

9. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας excellence.sch.gr έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

 

10. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης, που θα οριστεί με σχετική διοικητική πράξη.

 

11. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή δύναται να θέσει προς επαναξιολόγηση έργα, όπου αυτό κρίνει απαραίτητο. Επαναξιολογήσεις έργων δεν θα πραγματοποιηθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον πληροφοριακό κόμβο του Θεσμού Αριστείας.

 

12. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα κατατεθέντα έργα σε επίσημο δικτυακό τόπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σε δικτυακό τόπο, που εποπτεύεται από αυτό, με την ένδειξη του ονοματεπωνύμου του εκπαιδευτικού ως πνευματικού δημιουργού, για την χρησιμοποίηση και εφαρμογή των υποβληθέντων έργων, από την εκπαιδευτική κοινότητα, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο για τα σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης.

 

13. Ο τελικός αριθμός των βραβευθέντων έργων, βάσει εγκυκλίου της ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως ισχύει ορίζεται στα 100. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τον ανωτέρω αριθμό, βάσει του περιεχομένου, του αριθμού και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων.

 

14. Οι εμπλεκόμενοι εκπ/κοι δεσμεύονται να επισκέπτονται το πληροφοριακό κόμβο της Αριστείας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις σχετικές με τον παρόν διαγωνισμό.

 

15. Όλα τα έργα που κατατίθενται και πληρούν τους όρους συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού μπαίνουν σε διαδικασία αξιολόγησης.

 

16. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε εκδήλωση που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2013.