Κριτήρια αξιολόγησης έργου

Τα έργα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή εκπαιδευτικών ΑΕΙ, στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων και διδακτικής εμπειρίας με την ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Μοριοδότηση κριτηρίων αξιολόγησης σε σχέση με:


Καινοτομία, Προστιθέμενη αξία
A1 Το έργο παράγει μια καινοτόμα, θεωρητικά τεκμηριωμένη, προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία; 1-10
A2 Με το έργο εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο μια νέα-καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική ή παιδαγωγική προσέγγιση; 1-10
A3 Με το έργο φαίνεται ότι επιβάλλεται η αναμόρφωση ή ο ανασχεδιασμός μιας καθιερωμένης διδακτικής προσέγγισης; 1-10
A4 Το έργο δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία; 1-10
Μαθησιακό αποτέλεσμα
B1 Η εφαρμογή του έργου στην τάξη έδειξε ότι υπάρχουν ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα; 1-10
B2 Το έργο βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύεται; 1-10
B3 Το έργο βοηθά τους μαθητές να «μάθουν πώς να μαθαίνουν»; 1-10
B4 Με τη χρήση του έργου προωθείται η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 1-10
Παιδαγωγική αξία, Προσαρμογή
Γ1 Το έργο συμβάλλει στην προσωπική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών; 1-10
Γ2 Το έργο είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες; 1-10
Γ3 Το έργο δημιουργεί κίνητρα για την δημιουργία υψηλότερων προσδοκιών και ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών; 1-10
Γ4 Το έργο είναι επικεντρωμένο στις ανάγκες των μαθητών; 1-10
Εφαρμοσιμότητα, Συμβολή
Δ1 Το έργο εφαρμόζεται εύκολα στα σχολεία (της ίδιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης); 1-10
Δ2 Το έργο βοηθά στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών; 1-10
Δ3 Το έργο βοηθά στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας; 1-10
Δ4 Το έργο βοηθά στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μεταξύ των παραγόντων του σχολείου και των γονέων; 1-5
Δ5 Το έργο βοηθά στην αλλαγή στάσεων προς τους μαθητές με αναπηρία, προωθεί τη συνεκπαίδευση και το σχολείο για όλους; 1-5
Περιεχόμενο πρότασης
Ε1 Υπάρχει σαφήνεια στην ανάπτυξη των σημείων του εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου της πρότασης; 1-20